Poniżej znajdziesz szczegółowe informację w jaki sposób:
Utworzyć konto w sklepie internetowym
Złożyć zamówienie w sklepie internetowym
Zapisać się na Newsletter


Regulamin sklepu dostępny jest tutaj
Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się z dużej litery (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w powyższym regulaminie Sklepu Internetowego.

1. Utworzenie Konta
1.1. W celu zawarcia umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym należy na stronie internetowej Sklepu Internetowego http://1000drzwi.pl/rejestracja/ wypełnić Formularz Rejestracji podając następujące dane: imię i nazwisko; adres (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość; kraj), numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej oraz hasło. Klient niebędący jednocześnie konsumentem obowiązany jest podać także nazwę firmy oraz NIP.
1.2. Następnie należy kliknąć pole „Dalej” i po sprawdzeniu poprawności danych należy kliknąć jeszcze raz pole „Dalej” - w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym.

2. Złożenie Zamówienia

2.1. Klient wybiera interesujący go Produkt poprzez kliknięcie na nazwę lub zdjęcie Produktu widocznego na stronie Sklepu Internetowego. Do wyszukania danego Produktu Klient ma możliwość skorzystania także z wyszukiwarki dostępnej na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
2.2. Klient zostaje następnie przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której znajduje się opis wybranego Produktu, jego cena oraz informacja o kosztach dostawy. Jeżeli Klient chce kontynuować składanie Zamówienia powinien kliknąć pole „Do koszyka”.
2.3. W tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia i Klient chcąc kontynuować składanie Zamówienia klika w nowowyświetlonym oknie pole „Idę do kasy” i zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której:
2.3.1. Klient jest informowany o jednostkowej oraz łącznej cenie wybranych Produktów.
2.3.2. Klient ma możliwość modyfikacji składanego Zamówienia (np. zmiana ilości lub usunięcie Produktów) albo dodania innych Produktów (pole: „Kupuję dalej”).
2.4. Następnie należy kliknąć pole „Kupuję bez rejestracji” kub „Idę do kasy”.
2.4.1. W pierwszym przypadku Klient podaje następujące dane: imię i nazwisko; adres (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość; kraj), numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej oraz hasło. Klient niebędący jednocześnie konsumentem obowiązany jest podać także nazwę firmy oraz NIP. W przypadku adresu do dostawy innego niż podany wyżej Klient podaje również adres do dostawy. Na tym etapie Klient wybiera również sposób płatności oraz potwierdza zapoznanie się i akceptację Regulaminu oraz klika pole „Zapłać”.
2.4.2. W drugim przypadku Klient niezalogowany na Konto zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego podzielonej na dwie sekcje – dla Klientów posiadających Konto oraz dla takich, którzy go nie posiadają. Klient zalogowany na Konto zostaje przekierowany do pkt. 2.5.
2.4.2.1. Klient, który posiada Konto podaje swój adres poczty elektronicznej i hasło do Konta oraz klika pole „Zaloguj”. Następnie Klient jest informowany o łącznej oraz jednostkowej cenie wybranych Produktów, wybiera sposób płatności oraz podaje adres dostawy.
2.4.2.2. Klient, który nie posiada Konta wybiera opcję „Jestem nowym klientem” a następnie postępuje zgodnie z procedurą tworzenia Konta. Następnie Klient jest informowany o łącznej oraz jednostkowej cenie wybranych Produktów, wybiera sposób płatności oraz podaje adres dostawy
2.5. Następnie należy kliknąć pole „Zapłać” i w nowowyświetlonym oknie należy potwierdzić chęć złożenia Zamówienia poprzez kliknięcie pole „Tak”.
2.6. Następnie Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której znajduje się informacja, że Zamówienie zostało złożone – w tym momencie zostaje złożone Zamówienie w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia. Tak złożone Zamówienie wiąże Klienta jeżeli Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi jego otrzymanie.

3. Newsletter

3.1. W celu zawarcia umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter należy w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego wyrazić chęć otrzymywania Newslettera poprzez podanie adresu poczty elektronicznej, na który Newsletter ma być przesyłany oraz kliknięcie pola „Zapisz” - w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter.
3.2. Zapisanie się na Newsletter jest możliwe także poprzez odhaczenie stosownego check-boxa podczas tworzenia Konta – w momencie utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany także na Newsletter.
3.3. Zapisanie się do Newslettera jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przesyłanie materiałów marketingowych ze sklepu 1000drzwi.pl.
3.4. W każdej chwili użytkownik ma prawo cofnięcia zgody, o którym mowa w pkt. 3.3. wymówienie.

4. Informacje dodatkowe

4.1. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
4.1.1. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia pola „Tak” w pkt. 2.7. Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez kliknięcie pola „Wstecz” i zmianie danej pozycji w podsumowaniu składanego Zamówienia.
4.1.2. Weryfikacji lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy (Sprzedawcy) na adres sklep@1000drzwi.pl.
4.1.3. Usługobiorca ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji w ramach Konta.
4.2. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę (Sprzedawcę) drugiej stronie treści zawieranej umowy:
4.2.1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu umowy.
4.2.2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje na dwa sposoby:
4.2.2.1. przez wysłanie Usługobiorcy na podany adres e-mail treści zawieranej umowy.
4.2.2.2. przez przekazanie Usługobiorcy specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
4.2.3. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Usługobiorcy.