1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną.
Bonoloco Sp. z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej  i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Bonoloco Sp. z o.o. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu, Klient może zgłaszać pisemnie na adres : ul. Bielska 117 43-400 Cieszyn lub mailowo pod adres: sklep@1000podlog.pl lub 1000drzwi.pl  lub przy użyciu formularza kontaktowego.
W reklamacji klient powinien podać swoje dane osobowe, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
Bonoloco Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
2. Reklamacje związane z zamówieniami.
Bonoloco Sp. z o.o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta bedącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
Reklamacje wynikające z naruszenia praw klienta gwarantowanych prawnie należy kierować na adres sklep@1000podlog.pl lub sklep@1000drzwi.pl .
Bonoloco Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby nie było to możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Bonoloco Sp. z o.o. nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
formularz reklamacji 

3. Reklamacje towarów z wyprzedaży

Towary w dziale wyprzedaż oznaczone jako outlet, II gatunek lub towar nie w pełni wartościowy mogą posiadać drobne wady lub uszkodzenia. Klient przed zakupem takiego towaru powinien skontaktować się ze Sklepem, w celu ustalenia wad towaru.

Reklamacja produktów z wyprzedaży nie może dotyczyć wad i uszkodzeń, o których Klient został poinformowany przez Sklep przed odbiorem towaru.